Home:Main Menu>Онцлог

Онцлог

Онцлог

 • Найрсаг, нөхөрсөг багш нар
 • Анги дүүргэлт цөөн
 • Боловсролын яамнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн
 • Соёлын олон төрлийн үйл ажиллагаа
 • Хичээлийн өмнөх ангид үнэгүй суух
 • Тайваний нөхөрсөг оюутнуудтай холбоо тогтоох боломжууд

 

Сургалтын агуулга

 • Хятад хэлний харилцааны хичээл үзэх
 • Хятад хэлний ханз,  хятад хэлний дуудлага (пинины систем)
 • Хятад хэлээр уншиж, бичих сургалт
 • Тайванийнуламжлалт соёлтой танилцах
 • TOFCL шалгалтанд бэлдэх
 • Өдөр тутмын амьдралын хэлний хэв маягийг судлах

 

Төлбөр

 • Зуны хөтөлбөр 19,200 NT $
 • 9 долоо хоног үргэлжлэх хөтөлбөр 23,625 NT $
 • Бүтэн семестрт бүртгүүлсэн оюутнуудад эрүүл мэндийн даатгалын карт олгогдоно
 • Дээр дурдсан сургалтын төлбөрт сурах бичиг, байр, хоолны зардлын төлбөр б агтаагүй болно.

 

Заах арга

 • Өдрийн эрчимжүүлсэн хөтөлбөрүүд
 • Ангид видео, хүүхэлдэйн кино болон дуу зааж сургах
 • Долоо хоногт 15 цаг
 • Анги дүүргэлт: 5-8 хүн
 • Хувь хүн бүрийн түвшинд тохирсон сургалтын хөтөлбөрХятад хэлний төвийн курсийн таницуулга

 Курсийн нэр Цаг / Долоо хоногт
 Хятад хэлээр унших, бичих 4
 Мандарин хэлний харилцан яриа 2
 Мандарин хэлээр сонсох, ярих техник 2
 Тайвань соёл 3
 Хятад хэлний ханз бичих 2
 Хятад хэлний хөг, дуудлага 2

 

1. Анхан шат

 Курсийн нэр болон цаг

 Үндсэн чадвар

 Үндсэн чадварын үр дүн

Шалгуур

Мандарин хэлээр ярих болон сонсох дадлага (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:

 • Анхан шатны сонсох чадварыг эзэмшүүлэх
 • Анхан шатны ярих чадварыг эзэмшүүлэх

1-1 Оюутнууд өдөр тутмын энгийн 800 үгийг ойлгож сурна 

1-2 Оюутнууд удаан болон богино харилцан яриаг ойлгож чадна.

 

2-1 Оюутнууд өдөр тутмын амьдралынхаа ямар нэг зүйлийг тайлбарлахдаа энгийн үгсийг ашиглаж сурна 

2-2Оюутнууд энгийн асуулт асууж, хариулж сурна

 • Оюутнууд 800 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд харилцан ярих чадварыг эзэмшинэ.

 TOCFL дадлага (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:

 • TOCFL B болон А онооны үгсийн санг сурах
 • TOCFL A оноотой болох

1-1 Оюутнууд TOCFL A онооны үгсийн санг хэрхэн ашиглахыг сурах

2-1 Оюутнууд TOCFL А онооны ярих болон сонсох чадварыг сурах
2-2Оюутнууд TOCFL А онооны ярих болон бичих чадварыг сурах

 • Оюутнууд 800 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд А онооны 1-р түвшний шалгалтанд тэнцэх ёстой

Мандарин хэлний унших болон дүрмийн анги(I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:

 • Анхан шатны харилцан яриаг олйгох чадвар
 • Анхан шатны дүрмийн чадвар эзэмших

1-1 Оюутнууд өдөр тутмын зүйл бичигдсэн богино, энгийн текстийг ойлгож чадна. 

1-2 Оюутнууд энгийн өгүүлбэрийн утгыг ойлгож чадна.

 

2-1 Оюутнууд энгийн өгүүлбэр зохиож өгүүлбэрийн бүтцийг ойлгож чадна. 

2-2 Оюутнууд Хятад хэлний үгийн бүтэц, дарааллын талаарх ойлголттой болно.

 • Оюутнууд 800 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд хамгийн багадаа 200 өгүүлбэр сурна

 Мандарин хэлний ханз бичих (I)(II)
3 цаг

 Энэ сургалтын зорилго нь:

 •  Анхан шатны бичих чадвар сурах
 •  Анхан шатны үг таних чадвар сурах

1-1 Оюутнууд хятад хэлний ханзыг бичиж сурна
1-2 Оюутнууд хятад хэлний ханзны бүтэц бүрэлдэхүүнийг ойлгож мэднэ.

2-1 Оюутнууд хятад хэлний радикалыг ойлгож сурна.
2-2  Оюутнууд хятад хэлний ханзыг таниж, бичиж чаддаг болно.

 • Оюутнууд 800 үгийг сурна.
 • Оюутнууд сургалтын үр дүнг бичиж болно.

Мандарин хэлний дуудлага, харилцан яриа (I)(II)
3 цаг

 Энэ сургалтын зорилго нь:

 • Анхан шатны ярих чадвар эзэмших
 • Анхан шатны харилцан ярианы чадвар эзэмших

1-1 Оюутнууд хятад хэлний pinyin дүрэм болон зөв дуудлагатай болно.1-2 Оюутнууд хятад хэлний хөг  дуудлагыг ойлгодог болно.

2-1 Оюутнууд энгийн нөхцөл байдлын талаар харилцан ярьж сурна.
2-2  Оюутнууд богино хэмжээний харилцан ярианаас гол санааг олйгож сурна.

 • Оюутнууд 800 үгийг бичиж сурна
 • Оюутнууд харилцан ярьснаар сургалтын чанарыг танилцуулж чадна.


2.Үндсэн шат

 Курсийн нэр болон цаг

 Үндсэн чадвар

 Үндсэн чадварын үр дүн

Шалгуур

Мандарин хэлний сонсох дадлага (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:


 • Үндсэн түвшиний сонсох чадварыг эзэмшүүлэх
 • Үндсэн өгүүлбэрийн бүтцийг эзэмшүүлэх чадвар сургах

1-1 Оюутнууд өгүүлбэрээс гол санааг ойлгож сурна. 

1-2 Оюутнууд тухайн сэдвийн чухал мэдээллийг ойлгож чадна.

 

2-1 Оюутнууд илүү хэцүү өгүүлбэрийн утгыг олйгож сурна. 

2-2 Оюутнууд асуултанд хариулахын тулд илүү хэцүү өгүүлбэрийн загварыг ашиглаж сурна.

 • Оюутнууд 2500 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд TOCFL В онооны 3-р түвшиний шалгалтанд тэнцэх ёстой.

 TOCFL унших дадлага (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь  оюутнуудад TOCFL B онооны 3 түвшинг давах чадварыг эзэмшүүлэхийг зорьдог.

1-1 Оюутнууд TOCFL унших В онооны үгсийн санг сурна.

2-1 Оюутнууд унших хурдаа сайжруулж сурна
2-2  Оюутнууд TOCFL унших В онооны 3 түвшний мэдлэг эзэмшинэ.

 • Оюутнууд 2500 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд TOCFL Вонооны 3 түвшиний унших алгалтанд тэнцэх ёстой

Мандарин хэлний харилцан яриа болон дүрмийн анги(I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:


 • Үндсэн харилцан яриаг олйгох чадвар
 • Үндсэн дүрмийн чадвар эзэмших

1-1 Оюутнууд төлөвлөгөө болон үйл явдлыг дарааллаар нь тайлбарлаж чадна. 

1-2 Оюутнууд өөрсдийн үзэл бодол, төлөвлөгөөнийхөө талаар товч тайлбар өгч сурна.

 

2-1 Оюутнууд өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ зөв дүрмээр бичигдсэн өгүүлбэрийг ашиглаж сурна. 

2-2 Оюутнууд шинэ харилцан яриа бүтээхдээ илүү хэцүү өгүүлбэрийг ашиглаж сурна.

 • Оюутнууд 2500 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд драманд тоглож өөрсдийн сурлагын амжилтыг танилцуулж чадна.
 • Оюутнууд TOCFL В онооны 3 түвшиний ярих шалгалтанд тэнцэх ёстой

 Мандарин хэлний унших болон ханз бичих (I)(II)
3 цаг

 Энэ сургалтын зорилго нь:


 • Үндсэн унших чадвар сурах
 • Үндсэн бичих чадвар сурах

1-1 Оюутнууд өөрсдийн сонирхолд нийцсэн сэдвүүдийн талаар ойлгож сурна.

1-2 Оюутнууд үнэн зөв баримттай нийтлэлийг ойлгож сурна.

2-1 Оюутнууд эх бичих замаар санаагаа илэрхийлэх боломжтой.
2-2  Оюутнууд өөрсдийн мэдрэмж, туршлага болон үйл явдлыг дүрслэхдээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичиж сурна.

 • Оюутнууд 2500 үгийг бичиж сурна.
 • Оюутнууд TOCFL В онооны 3 түвшиний бичих алгалтанд тэнцэх ёстой

Өдөр тутмын Мандарин хэл (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалт нь оюутнуудад үндсэн түвшиний ярих, унших, бичих болон сонсох чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой.

1-1 Оюутнууд өдөр бүр бусадтайгаа харилцан ярих боломжтой.
1-2 Оюутнууд өдөр тутмын амьдралдаа хятад хэлний ханзыг ашиглаж сурна.

2-1 Оюутнууд өдөр тутмынхаа амьдралтай холбоотой бичвэрүүдийг олйгож сурна.

 • Оюутнууд 2500 үгийг бичиж сурна.
 • Оюутнууд драманд тоглож өөрсдийн сурлагын мжилтыг танилцуулж чадна.


3. Дунд шат

 Курсийн нэр болон цаг

 Үндсэн чадвар

 Үндсэн чадварын үр дүн

Шалгуур

Дунд шатны Мандарин хэлний сонсох болон ярих дадлага (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:


 • Дунд шатны сонсох чадварыг эзэмшүүлэх
 • Дунд шатны ярих чадвар сургах

1-1 Оюутнууд хийсвэр эсвэл бодит сэдвүүдээс үндсэн санааг олйгож сурна. 

1-2 Оюутнууд хэл шинжлэлийн тухай илтгэлээс гол санааг олйгож сурна.

 

2-1 Оюутнууд үзэл бодол, туршлагын талаарх сэдвүүдэд тодорхой нарийвчилсан тайлбар өгч сурна. 

2-2 Оюутнууд өөрсдийн үзэл бодлыг жишээ баримтаар дэмжиж, тодорхой нэг аргументыг дэвшүүлж өргөжүүлж болно.

 • Оюутнууд 5000 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд TOCFL В онооны 4-р түвшиний сонсох шалгалтанд тэнцэх ёстой.

 Мандарин хэлний унших болон үгийн сан (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь:


 • Дунд шатны унших чадварыг эзэмшүүлэх
 • Дунд шатны үгийн сан хэрэглэх чадьарыг сургах

1-1  Оюутнууд эссэ уншиж гол санааг  олж сурна.

1-2  Оюутнууд олон төрлийн эх уншиж унших стратеги сурна.

2-1  Оюутнууд эх уншсанаар үгийн утгыг олйгох боломжтой.

2-2  Оюутнууд ижил утгатай үгний хэрэглээг ойлгож харьцуулж чаддаг болно.

 • Оюутнууд 5000 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд TOCFL В онооны 4 түвшиний бичих алгалтанд тэнцэх ёстой

Дунд шатны Мандарин хэлний бичих дадлага (I)(II)
3 цаг

Энэ сургалтын зорилго нь оюутнуудын бичих чадварыг хөгжүүлэхэд оршино.

1-1 Оюутнууд эх хэрхэн дүгнэх талаар мэдлэгтэй болно.

 

1-2 Оюутнууд эх бичсэнээр өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж сурна.

 

2-1 Оюутнууд эхийн үндсэн бүтцийг ойлгож сурна.

 • Оюутнууд 5000 үг цээжлэх ёстой
 • Оюутнууд TOCFL В онооны 4 түвшиний бичих алгалтанд тэнцэх ёстой

 Мандарин хэлний харилцан яриа болон Тайвань соёл (I)(II)
3 цаг

 Энэ сургалтын зорилго нь:


 • Тайвань соёлд хамааралтай сэдэв
 • Дунд шатны харилцан ярианы чадвар зэмшүүлэх

1-1 Оюутнууд Тайвань соёл, фестиваль, хоол хүнсний тухай ойлголттой болно.

1-2 Оюутнууд соёлын талаар сэдвүүдэд өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлж сурна.
2-1 Оюутнууд соёлын таалархи ижил төстэй болон ялгаатай байдлыг харуулж чадна. 
2-2  Оюутнууд соёл болон амьдралын харилцаа холбоог хэлэлцэж ярьж сурна.

 • Оюутнууд 5000 үгийг сурна.
 • Оюутнууд илтгэл тавьж өөрсдийн мэдлэгийг алгуулах боломжтой.

Дадлагын Мандарин хэл (I)(II)
3 цаг

 Энэ сургалт нь оюутнуудад ярих, унших, бичих болон сонсох чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой.

1 Оюутнууд асуудлыг шийдвэрлэхдээ бодит орчинд байгаа мэт хэлэлцэж болно.

2 Оюутнууд мандарин хэлийг ашиглаж бусадтай харилцана.
3 Оюутнууд бичгийн болон аман бичвэрүүдийн хоорондын ялгааг олйгож сурна.

 • Оюутнууд 5000 үгийг сурна.
 • Оюутнууд драманд тоглож дүрд хувиран өөрсдийн сурлагын амжилтыг танилцуулж чадна.