Home:Main Menu>เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่ถูกพิจารณาว่าเป็นภาษาที่ซับซ้อนและมีความสำคัญในระดับสากล หากท่านต้องการเรียนรู้ความน่าลึกลับของภาษาจีนกลาง มาร่วมสนุกไปกับเราได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ของไต้หวันเคอจี้ตั้งอยู่ที่เมืองไถหนันซึ่งเป็นเมื่องที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารและยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีน โดยมีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี มีความทุ่มเทในการสอน

นอกจากบรรยากาศในการเรียนที่มีทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนแล้ว ทางมหาลัยยังได้ปรับปรุงให้การเรียนการสอนภาษาจีนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เรามีความเชื่อมั่นว่าับริบททางวัฒนธรรมเป็นส่วนสำัคัญประการหนึ่งในการเรียนการสอนภาษา

ไถหนันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ถึงศิลปะท้องถิ่น อาหาร และวิถึชีิวิต

เรามีความเต็มใจต้อนรับทุกท่านให้มาเป็นหนี่งในสมาชิกครอบครัวและมาร่วมกันเติมสึสันประสบการณ์การเรียนภาษาจีนในไต้หวันไปกับเรา