การสมัครเรียน

ค่าเล่าเรียนและระยะเวลาการรับสมัคร (Tuition and Application Deadlines)


หลักสูตร

ระยะเวลา

เวลาเรียนทั้งหมด

จำนวนนักเรียนต่อห้อง

ค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน

หมดเขตรับสมัคร

หลักสูตรเร่งรัดภาคฤดูร้อน

Jun.- Jul.

120 ชั่วโมง

5-15 คน

21,000 NTD

May

หลักสูตรทั่วไป

Sep.-Nov.

135 ชั่วโมง

5-15 คน

23,625 NTD

July

หลักสูตรทั่วไป

Nov.-Jan.

135 ชั่วโมง

5-15 คน

23,625 NTD

September

หลักสูตรทั่วไป

Feb.-Apr.

135 ชั่วโมง

5-15 คน

23,625 NTD

January

หลักสูตรทั่วไป

Apr.-Jun.

135 ชั่วโมง

5-15 คน

23,625 NTD

February

 

หมายเหตุ(Things to Note)

  • เดือนมิถุนายน อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 USD = 29 NTD
  • นักเรียนใหม่ต้องเสียค่าทดสอบและค่าลงทะเบียนก่อนเข้าเรียน 500 NTD 
  • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ
  • ไม่สามารถคืนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมหลังจากลงเปิดเรียนแล้ว
  • รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถ้าหากศึกษาที่นี่ต่อเนื่อง 4 ภาคการศึกษา 
  • ถ้ามีผู้ลงทะเบียนไม่ถึงห้าคนอาจจะยกเลิกห้องเรียนนั้นๆ ยกเว้นการเรียนแบบตัวต่อตัว
  • นักเรียนต่างชาติที่ใช้วีซ่านักเรียนต้องเรียนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา (Scholarship Details)   

ถ้าหากคุณไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวันหรือองค์กรอื่นๆ คุณสามารถสมัครทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้โดยตรงดังนี้

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ (New Student Scholarship)

ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียน2 ภาคการศึกษา สามารถรับส่วนลด 5,000 NTD ในภาคการศึกษาแรก หลังจากการลงทะเบียน ส่วนในภาคการศึกษาที่สองสามารถรับส่วนลดค่าเรียนเล่าได้การสมัครทุนการศึกษาที่ศูนย์ภาษาจีน (Applying for a scholarship to study in the CLC)

หากสนใจเกี่ยวกับการสมัครทุนการศึกษากรุณาติดต่อที่ศูนย์ภาษาจีนโดยตรงเพื่อรับใบสมัครทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร (How to Apply)

ในกรณีสมัครจากต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารการรับสมัครดังนี้ (In order to apply from overseas, please submit the following)

1. ใบสมัคร (Application Form)

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง มิเช่นนั้นกระบวนการใบการรับสมัครอาจล่าช้าเพราะข้อมูลในใบสมัครไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน

 

2. ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Official Graduation Diploma AND Academic Transcript or Marks Sheet)

ส่งสำเนาใบปริญญาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ตราประทับของสถาบันต้องปรากฏบนเอกสารดังกล่าวและต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน นอกจากนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยการประทับตราจากสำนักเศรษฐกิจฯ/สถานทูตไต้หวันจากประเทศที่ออกเอกสารเหล่านั้น นักศึกษา/นักเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องส่งใบแสดงผลการเรียนแทน มิฉะนั้นคุณอาจถูกปฏิเสธในการรับเข้าศึกษา

 

3. ใบรับรองแพทย์ (HealthCertificate)

โรคหัด, หัดเยอรมันและเอชไอวี (HIV) ต้องผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ หากมีการตรวจพบภายหลังจากการลงทะเบียน การรับเข้าเรียนจะกลายเป็นโมฆะ 

สามารถดาวโหลดใบสมัครจากเว็บของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://intstud.stut.edu.tw/node/117  

 

4. หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน (An Official Financial Statement of Personal Savings i.e. Bank Balance Statement)

นักเรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อที่ไต้หวันต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าสามารถจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย หลักฐานทางการเงินควรเป็นเอกสารจากธนาคารที่มีการแสดงกระแสเงินในบัญชี ซึ่งวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากเงินในบัญชีของคุณไม่พอ


 

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาจีน (Contact Information)

06-2533131 ext. 6010 (ไต้หวัน)